Image 1 of 1

Pinkeye Goby 10-22-17-2539.jpg

Pinkeye Goby, Bryaninops natans, shallow depth of field